Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Certifikace ISŘ

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI EDIKT a. s.

Akciová společnost EDIKT a. s. poskytuje služby v oblastech:

 • realizace železničních, dopravních, pozemních a telekomunikačních staveb;
 • výroba, montáž a servis sdělovacích, zabezpečovacích a elektrických zařízení, zabezpečovacích technických zařízení k ochraně majetku a osob;
 • zámečnické a kovářské práce.

V oborech, které vykonáváme, chceme být nejlepší, protože prvořadým zájmem naší společnosti je spokojenost našich zákazníků a našich zaměstnanců.

 

Systém managementu kvality, systém environmentálního managementu, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany informací a společenské odpovědnosti tvoří integrovaný systém řízení organizace. Zavedením integrovaného systému sledujeme systematické a trvalé zlepšování firemních procesů při každodenní činnosti společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

K naplnění těchto cílů vyhlašuje vedení společnost následující integrovanou politiku:

 • Naší snahou je zajišťovat činnosti vždy v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001.
 • Cílem všech našich činností je vždy plné uspokojení zákazníka.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.
 • Efektivní řízení realizačních procesů a kontrolních činností přispívá k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.
 • Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností plníme platné právní předpisy nejen z hlediska kvality produktů a poskytovaných služeb, ale i s ohledem na životní prostředí a bezpečnosti. Dodržujeme veškeré další požadavky, kterým naše společnost podléhá.
 • Podporujeme vzájemnou komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli s cílem zlepšování kvality poskytovaných produktů. Komunikujeme a spolupracujeme s veřejnoprávními a správními orgány a dalšími zainteresovanými stranami v záležitostech týkajících se problematiky životního prostředí a bezpečnosti.
 • Periodicky vzděláváme a školíme všechny zaměstnance
 • Na základě pravidelného hodnocení stavu zavedených systémů stanovujeme vhodná opatření k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení. Usilujeme o prevenci znečišťování životního prostředí a snižování zátěže na životní prostředí.
 • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímáme opatření k omezení vzniku odpadů a uplatňujeme technologické postupy šetrné z hlediska životního prostředí a z hlediska energetické náročnosti.
 • Důslednou prevencí předcházíme haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
 • Provádíme účinnou prevenci před úrazy a efektivním uplatňováním bezpečnostních opatření omezujeme riziko úrazů, havárií a nehod.
 • Zavedli jsme a důsledně uplatňujeme účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamujeme zaměstnance své i zaměstnance subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižujeme a případně zcela eliminujeme.
 • V rámci přípravy staveb postupujeme tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a realizujeme taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců a životního prostředí.
 • Bezpečnostní a environmentální hledisko preferujeme i při nákupu nových strojů a zařízení, při realizaci staveb a při zavádění nových technologií. Prosazujeme povědomí BOZP a ochrany ŽP i u svých dodavatelů a subdodavatelů.
 • Základní principy politiky bezpečnosti informací vycházejí z deklarování společnosti jako:
  • Security Company - zajišťování bezpečnosti při spolupráci se zákazníky a obchodními partnery
  • Knowledge Company - zajišťování bezpečného přístupu a manipulace s informacemi
 • Základní a dlouhodobé cíle politiky bezpečnosti informací zajišťují:
  • integritu informací, majetku a procesů
  • důvěrnost informací, majetku a procesů
  • dostupnost informací, majetku a procesů
 • Zásady společenské odpovědnosti
  • Společnost nevyužívá a v žádném případě ani nepodporuje dětskou a nucenou práci.
  • Vedení společnosti zajišťuje bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí.
  • Společnost respektuje právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání.
  • Ve všech oblastech řízení společnosti je zakázána diskriminace jakéhokoliv druhu.
  • Společnost uplatňuje pouze taková disciplinární opatření, která jsou v souladu s platnou legislativou a dobrými mravy.
  • V řízení pracovní doby a odměňování se společnost řídí veškerými platnými zákony a nařízeními.
  • Požadavky mezinárodních norem jsou implementovány na všech úrovních řízení společnosti a zpřístupněny všem zaměstnancům.
  • Společnost přijala a udržuje vhodné postupy pro podporu vědomí společenské odpovědnosti u svých dodavatelů.
  • Společnost vede patřičnou dokumentaci, na jejímž základě lze doložit plnění požadavků stanovených mezinárodními normami.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém řízení, dodržovat všechny právní a jiné požadavky relevantní pro organizaci a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Integrované politiky.

Od všech zaměstnanců vedení akciové společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k plnění zásad vyhlášené Integrované politiky a trvalému zlepšování zavedeného integrovaného systému.

Kontaktní osoba:
Marie BRATRŠOVSKÁ
manažer ISŘ

tel.: +420 387 412 524
fax: +420 387 412 521
e-mail: iso@edikt.cz

 


EDIKT aktuálně

Nové nástupiště v bavorském Mausheimu

29.5.2018
Vlaková zastávka Mausheim v Bavorsku má od května nová nástupiwtě typu UMSTEIGER PLUS 2000,která zrealizovala společnost EDIKT.

MECHANIK ZEMNÍCH STROJŮ

29.5.2018
Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou na pozici mechanik zemních strojů. Nástup je možný ihned.

... přejít na aktuality