Přeskočit na obsah

Aktualizovaná opatření zaměstnavatele přijatá v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti se zhoršením pandemické situace v ČR, které způsobuje rychlý nárůst osob pozitivních na Covid-19, došlo k dalším omezujícím opatřením ve společnosti.

Na základě Vládou ČR a zejména Ministerstvem zdravotnictví přijatých rozhodnutí (https://koronavirus.mzcr.cz/) došlo ke zpřísnění stávajících opatření a zavedení nových.

Právě v této souvislosti přistoupil i zaměstnavatel k doplnění stávajících opatření a přijetí postupů, které mají maximálně chránit zdravotní stav osob na jednotlivých provozovnách a pracovištích. V této souvislosti připomínáme, že stávající zaměstnavatelem vydaná opatření zůstávají plně v platnosti vyjma těch, která jsou tímto opatřením doplněna či pozměněna. Nadále tak platí zejména povinnost nosit roušky ve všech prostorách zaměstnavatele.

Zaměstnavatel tímto s okamžitou platností zavádí a nařizuje tato další mimořádná opatření:

  • Ve všech provozovnách zaměstnavatele bude v místě vstupu zaměstnavatelem určená osoba, které bude měřit tělesnou teplotu všech osob vstupujících do objektu zaměstnavatele. V případě, že bude u osoby vstupující do objektu zaměstnavatele zjištěna vyšší tělesná teplota než 37,1 stupňů Celsia, nebude této osobě umožněn vstup do objektu a v případě, že půjde o zaměstnance, bude mu zaměstnavatelem nařízeno placené pracovní volno v délce jednoho dne (zaměstnance bude kontaktovat nadřízený a projedná s ním konkrétní okolnosti a postupy). V případě, že bude vyšší tělesná teplota naměřena u osoby jiné než zaměstnance, popř. osoba odmítne postoupit měření tělesné teploty, bude této osobě z preventivních důvodů zakázán vstup do objektu (s konkrétní osobou se následně spojí zaměstnanec, který se s danou osobou měl v objektu zaměstnavatele setkat a dohodnou náhradní způsob řešení projednání záležitostí).
  • Zaměstnavatelem určení zaměstnanci budou pověřeni k měření tělesné teploty zaměstnanců během pracovní doby. Při zjištění zvýšené teploty zaměstnance bude postupováno obdobně, jak uvedeno v předchozím bodě.
  • V místech, kde jsou zaměstnanci koncentrováni z důvodů převlékání, hygieny, odpočinku či občerstvení musí tito zachovávat odstupy min 2 metry, případně vstupovat jednotlivě. Apelujeme tímto na zdravý rozum a potřebnou prevenci.
  • Pokud je to možné, žádáme zaměstnance, aby až do odvolání – po předchozí dohodě se zaměstnavatelem -využívali při cestách do práce a z práce každý svůj osobní dopravní prostředek, omezili dopravu prostřednictvím MHD a stejně tak, aby se do práce nedopravovali (nesváželi) ve skupinách jedním dopravním prostředkem jednoho ze zaměstnanců. Tam, kde jsou možné směny, žádáme, aby se zaměstnanci nestýkali i mimo pracovní dobu, pokud to nebude vyžadovat pracovní povinnost.
  • V rámci plnění pracovních povinností je třeba, aby zaměstnanci maximálně využívali e-mailové komunikace a oběh dokumentů byl realizován předáváním na kraj stolu, popř. ponecháním na předem smluveném místě, kam dotčení zaměstnanci mohou dojít samostatně – s ohledem na závažnost situace se předpisy o nakládání s dokumenty v dotčeném ohledu nepoužijí. U těch zaměstnanců, kde je to s ohledem na jejich práci možné, aby došlo k dohodě o výkonu práce z domova – Home office.
  • Pokud bude z opodstatněného důvodu u zaměstnance žádoucí, aby se podrobil testování na Covid-19 – a nebude testování nařízeno v důsledku příznaků onemocnění Covid-19 lékařem – uhradí zaměstnavatel náklady na test v odběrných místech pro samoplátce. Konkrétní provedení dohodne zaměstnanec se svým nadřízeným a bude propláceno oproti účetnímu dokladu.

Závěrem opět zdvořile žádáme, aby zaměstnanci, kteří mají stále nejasnosti v zavedených opatřeních a povinnostech kontaktovali osobou odpovědnou za BOZP či člena vedení společnosti. Stejně tak je možné dotázat se přímo na kontaktech covid@cbcz.cz,  covid@edikt.cz nebo havlatko@edikt.cz a tel.: 725038386.

Všichni zaměstnanci jsou obecně povinni průběžně se seznamovat s opatřeními zejména ministerstva zdravotnictví a dodržovat jeho ustanovení, a to jak na pracovišti, tak mimo něj. Pro tyto potřeby je možné využívat výše uvedený odkaz.

Zaměstnavatel tímto všem zaměstnancům opětovně důrazně doporučuje, aby se v současné době při plánování svých a rodinných volnočasových aktivit snažili postupovat s maximální obezřetností a vyhýbali se aktivitám s koncentrací většího množství lidí, návštěv zařízení, kde je zvýšené riziko přenosu nákazy atd. Je také vhodné omezit dopravu prostřednictvím hromadných prostředků MHD a dalších.

Zaměstnavatel tímto také zdůrazňuje, že nedodržování zavedených opatření lze považovat za nedodržení pracovní kázně se všemi důsledky s tím spojenými.

Věříme, že je i v zájmu všech zaměstnanců přistupovat k tak závažnému pandemickému stavu ve společnosti maximálně zodpovědně, a proto očekáváme odpovídající přístup všech zaměstnanců, který bude slučitelný s touto výzvou a povede k dlouhodobé udržitelnosti provozu bez závažných negativních důsledků.

S pozdravem

Ing. Pavel Štindl

Generální ředitel a člen představenstva EDIKT a. s.