Přeskočit na obsah

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

Investor: České dráhy a. s.
Termín realizace: 09/2017 – 08/2018

Jedná se o železniční most nacházející se v extravilánu na jižním okraji Karlových Varů v prostorovém oddílu Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží. Přemosťuje silnici I/20 Karlovy Vary – Plzeň. Trať je v tomto místě v násypu. Z technického hlediska se jedná o zajímavou koncepci mostu – integrovaný ŽB polorám bez mostních ložisek, kdy zásadní podmínkou výstavby nosné konstrukce bylo vylepšení parametrů převáděné, značně vytížené komunikace I/20 – především podjezdné výšky. Z tohoto důvodu byla zvolena nosná konstrukce s extrémně stlačenou konstrukční tloušťkou se zabetonovanými ocelovými nosníky. Zároveň se jedná o zkušební konstrukci na tratích tohoto charakteru, kterou chce investor SŽDC, pokud se osvědčí, aplikovat na dopravní síť v hojném počtu.

Z technického hlediska je zajímavé i následující. Dle zadávacích podmínek OŘ Ústí n/L byl navržen most s kolejovým ložem, který umožní zvýšení rychlosti v přilehlém mezitraťovém úseku. Příčel polorámu, tedy mostovkovou desku, tvoří zabetonované ocelové nosníky. Šikmost mostu je 75˚. Délka přemostění je 15 m a vychází ze šířkového uspořádání vozovky v podjezdu. Zde se jedná o kategorii S7,5 s rozšířením v oblouku a jednostranné svodidlo JSNH4/H1. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotech. Křídla jsou rovnoběžná a vetknutá do opěr. Na mostě je uvažován průjezdný průřez VMP 2,5 s rozšířením pro R=224 a rezervou 125 mm mezi VMP a překážkou podle ČSN 736201/2008. Kolejové lože je zapuštěné, železniční svršek s pražci Y, bezstyková kolej. Volná výška podjezdu je navržena v souladu s ČSN 73 6201/2008 a je tvořena výškou průjezdního prostoru hp=4,80 m (silnice I. třídy) a rezervou 0,15 m.