Přeskočit na obsah

Rekonstrukce výhybek v ŽST Kamenný Újezd

Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín realizace: 5/2020 – 6/2020

Rekonstrukce v ŽST Kamenný Újezd spočívala v úpravě obou zhlaví stanice, přičemž došlo k vytržení tří stávajících výhybek na dřevěných pražcích (výh. č. 1, 2, 5) a vložení nových výhybek na betonových pražcích a k úpravě stávající výhybky č. 4.

Z důvodu nové polohy výhybek bylo nutné také přistoupit k úpravě trakčního vedení a staničního zabezpečovacího zařízení. Dále byla zrekonstruována staniční kolej č. 1 a opravu si vyžádalo i nástupiště č. 2, kde došlo k vyrovnání nástupištní hrany a k nové zádlažbě. Na budějovickém zhlaví směrem k přejezdu se vybudovalo nové odvodnění trativody i nové příkopy zpevněné betonovými žlabovkami. V celé stanici byla obnovena výstroj trati a byly osazeny nové zajišťovací značky.