Přeskočit na obsah

Skladová hala Budějovického Budvaru – 2. etapa, část II.

Investor: Budějovický Budvar, n. p.
Termín realizace: 11/2016 – 12/2017

Záměrem stavebníka bylo zmodernizovat a v maximální možné míře centralizovat skladové hospodářství a distribuci výrobků Budějovického Budvaru v prostoru areálu 2 včetně zlepšení logistiky toku výrobků. Nově navržené objekty částečně respektují stávající urbanistické řešení této části areálu. Dominantou nového návrhu je objekt zakladačového skladu a technologického meziareálového dopravníku. Hmota zakladačového skladu vzestupně graduje směrem k ulici Kněžskodvorská a stávajícímu areálu. Na své nejvyšší úrovni sklad převyšuje okolní objekty, avšak nepřekonává hladinu výškově dominantních budov hlavního výrobního objektu Budějovického Budvaru. Oba areály jsou nově propojeny dvěma mosty přes ulici Kněžskodvorská. Každý z mostů podléhá jiné funkci a jejich vizualita je odlišná. Tyto průmyslové stavby jsou pojaty v nadstandartním designu civilních městských objektů a přispívají k vizuální revitalizaci jinak poměrně omšelé výrobní zóny města. Přes různorodost nově vybudovaných objektů jsou fasády pojednány v jednotném stylu, který stále opakuje jednotlivými prvky základní kompozice. Ke sjednocení výtvarného spolupůsobení objektů je zvolena jako dominantní bílá barva doplněna o prvky v odstínech modré a červené, symbolizují barvu vody a korporátní barvy národního podniku. Pro vizuální odlehčení hmoty nového zakladačového skladu je užit jako obklad trapézový plech s vertikální spárou. Přímo na zakladačový sklad navazuje těleso meziareálového dopravníku, jehož obvodový plášť je tvořen alucobondovým obkladem v bílé barvě shodující se se zakladačovým skladem.

Objekt SO 03 – Zakladačový sklad

Jedná se o plně automatizovaný skladovací prostor (bez lidské obsluhy) o vnějších rozměrech 59x52m. Výška skladu je v nejvyšším místě 35,4m. Na západní straně navazuje na nově zbudovaný objekt expedice a administrativy, na jižní straně přiléhá ke stávající skladové hale. Jedná se o prostorovou samonosnou ocelovou konstrukci regálů kotvenou k masivní základové železobetonové desce. Tyto ocelové regály zároveň tvoří nosnou konstrukci pro vlastní opláštění skladu (obvodový i střešní plášť). Celá dodávka nosné prostorové konstrukce zakladačového skladu byla přímou dodávkou dodavatele technologie, firmou SSI Schäfer. Vnitřní prostor není dále nikterak členěn. V místech pojezdu zakladače jsou ve východní fasádě provedeny únikové dveře. Celá stavba zakladače se realizovala na dvě etapy. V naší první etapě bylo realizováno 7 zakladačových pojezdů.

Celý objekt je založen na základové desce tloušťky 500 mm. Vzhledem k velké výšce zakladače byl kladen velký důraz na rovinnost základové desky. S přihlédnutím k zastiženým inženýrsko-geologickým poměrům v místě stavby byla pod deskou pro zlepšení únosnosti a stability podloží provedena trysková injektáž v rastru 3 x 3 m.

Obvodový plášť je tvořen skládaným pláštěm z „C“ kazet 160/600 vyplněných minerální vatou a opláštěným trapézovým plechem kotveným přes distanční profily k „C“ kazetám. Je použit plech od výrobce Dekmetal 25/50/750 v tl. 0,75mm v bílé a šedé barvě. Celá skladba fasádního pláště garantuje požární odolnost EI45/EW45 DP1. Významným prvkem fasády jsou barevné „žiletky“ vytvářející na fasádě plastické oddělení styku rozdílných barevných ploch. Tyto „žiletky“ jsou provedeny z lakovaného plechu v barvách RAL 5015 a RAL 3020. Žiletky vystupují z fasády do prostoru o 200 mm, což zejména z úrovně terénu není prakticky patrné a tvoří velice zajímavý celkový design zakladačového skladu, který tím dává zcela jinou tvář jinak nudným skladovacím objektům takového typu. Střešní plášť vytváří trapézový plech položený na ocelových střešních nosnících. Další vrstvy už tvoří standardní skladba plochého střešního souvrství zakončená PVC fólií.

Zajímavostí realizace byla nutnost finální pokládky epoxidové podlahy až v momentě kompletně uzavřené obálky objektu. Pro uzavření objektu musela být hotova celá prostorová konstrukce zakladače a tudíž výška pracovního a manipulačního prostoru byla omezena pouze na 40 cm od úrovně podlahy. Nejkomplikovanější na celém průběhu stavby byla její výška. Montáž obvodového pláště probíhala ze zavěšených plošin a manipulace s plechy musela probíhat s maximálním důrazem na bezpečnost práce ve výškách.

Objekt SO 07 – Meziareálový dopravník

Meziareálový dopravník tvoří transportní propojení areálu 1 a 2 přes ulici Kněžskodvorská. Těleso dopravníku je uzavřené o šířce 7 m a výšce 5,5 m a celkové délce téměř 200 m. Celý dopravník je usazen ve výšce 12 m nad niveletou vozovky.  Dopravník se v příčném směru skládá z prostoru pro vlastní transport zboží (dvě kolejnice pro současný obousměrný pohyb zboží) a technologické chodby sloužící pro provádění revizí a kontrol technologického zařízení. Nad technologickým a komunikačním prostorem je vytvořena prostorová rezerva pro případnou instalaci různých vedení propojující oba areály. Dopravník je v areálu 1 zaústěn do posledního patra stávajícího objektu lahvovny. Odtud vede přes areál 1, ulici Kněžskodvorskou a areál 2 do prostoru objektu SO 05 (stávající skladová hala), kde budou umístěny výtahy pro přepravu zboží a schodiště k technologické chodbě dopravníku. V místě zlomu je provedena monolitická věž s výtahy s navazujícím přízemním objektem SO 08, kde probíhá kontrola kvality palet.

Nosná konstrukce je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí s podporami z prefabrikovaných železobetonových pilířů a monolitických věží. Podpory jsou od sebe vzdáleny cca 45 m. Celá konstrukce je rozdělena na 4 úseky. Každý úsek byl nejdříve smontován na zemi a následně pomocí velkého autojeřábu během dvou dní byly všechny části osazeny na připravené podpory s ložisky. Nosnou konstrukci střechy a podlahy tvoří trapézové plechy. Podlahu vytváří plechobetonová deska, která jednak slouží jako podlaha dopravníku a zároveň slouží jako vodorovné zavětrování konstrukce. Boční stěny jsou opláštěny primárním pláštěm ze sendvičových panelů a sekundárním (pohledovým) opláštěním z alucobondových fasádních desek v bílé barvě.

Jednotlivé úseky dopravníku jsou podporovány podpěrami výšky 11,5 m. Ty jsou tvořeny vždy dvojicí železobetonových prefabrikovaných sloupů, které jsou po výšce ve třetinách propojeny. V hlavách jsou spojeny masivní převázkou, na kterou jsou uloženy přes ložiska konce jednotlivých částí dopravníku. Ve spodní části jsou sloupy vetknuty do kalichů přes Peikko botky, které zajištují přenos ohybových momentů z provozu uvnitř dopravníku. Dalším podpěrným místem je železobetonový monolitický objekt s výtahy. Ten má půdorysné rozměry 11,7 x 10,4 m a výšku 16,2 m. Objekt je umístěn excentricky vzhledem k delší části tubusu. Směrem k místu půdorysného zlomu jsou z tohoto objektu vykonzolovány stěny, které tvoří podporu pro těleso dopravníku. Poslední nejkratší část dopravníku navazuje na nově vybudovaný zakladačový sklad.