Přeskočit na obsah

Skladová hala Budějovického Budvaru – meziareálový dopravník

Investor: Budějovický Budvar, n. p.
Termín realizace: 11/2016 – 12/2017

Záměrem stavebníka bylo zmodernizovat a v maximální možné míře centralizovat skladové hospodářství a distribuci výrobků Budějovického Budvaru v prostoru areálu 2 včetně zlepšení logistiky toku výrobků. Nově navržené objekty částečně respektují stávající urbanistické řešení této části areálu. Dominantou nového návrhu je objekt zakladačového skladu a technologického meziareálového dopravníku. Hmota zakladačového skladu vzestupně graduje směrem k ulici Kněžskodvorská a stávajícímu areálu. Na své nejvyšší úrovni sklad převyšuje okolní objekty, avšak nepřekonává hladinu výškově dominantních budov hlavního výrobního objektu Budějovického Budvaru. Oba areály jsou nově propojeny dvěma mosty přes ulici Kněžskodvorská. Každý z mostů podléhá jiné funkci a jejich vizualita je odlišná. Tyto průmyslové stavby jsou pojaty v nadstandartním designu civilních městských objektů a přispívají k vizuální revitalizaci jinak poměrně omšelé výrobní zóny města. Přes různorodost nově vybudovaných objektů jsou fasády pojednány v jednotném stylu, který stále opakuje jednotlivými prvky základní kompozice. Ke sjednocení výtvarného spolupůsobení objektů je zvolena jako dominantní bílá barva doplněna o prvky v odstínech modré a červené, symbolizují barvu vody a korporátní barvy národního podniku. Pro vizuální odlehčení hmoty nového zakladačového skladu je užit jako obklad trapézový plech s vertikální spárou. Přímo na zakladačový sklad navazuje těleso meziareálového dopravníku, jehož obvodový plášť je tvořen alucobondovým obkladem v bílé barvě shodující se se zakladačovým skladem.

Objekt SO 07 – Meziareálový dopravník

Meziareálový dopravník tvoří transportní propojení areálu 1 a 2 přes ulici Kněžskodvorská. Těleso dopravníku je uzavřené o šířce 7 m a výšce 5,5 m a celkové délce téměř 200 m. Celý dopravník je usazen ve výšce 12 m nad niveletou vozovky.  Dopravník se v příčném směru skládá z prostoru pro vlastní transport zboží (dvě kolejnice pro současný obousměrný pohyb zboží) a technologické chodby sloužící pro provádění revizí a kontrol technologického zařízení. Nad technologickým a komunikačním prostorem je vytvořena prostorová rezerva pro případnou instalaci různých vedení propojující oba areály. Dopravník je v areálu 1 zaústěn do posledního patra stávajícího objektu lahvovny. Odtud vede přes areál 1, ulici Kněžskodvorskou a areál 2 do prostoru objektu SO 05 (stávající skladová hala), kde budou umístěny výtahy pro přepravu zboží a schodiště k technologické chodbě dopravníku. V místě zlomu je provedena monolitická věž s výtahy s navazujícím přízemním objektem SO 08, kde probíhá kontrola kvality palet.

Nosná konstrukce je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí s podporami z prefabrikovaných železobetonových pilířů a monolitických věží. Podpory jsou od sebe vzdáleny cca 45 m. Celá konstrukce je rozdělena na 4 úseky. Každý úsek byl nejdříve smontován na zemi a následně pomocí velkého autojeřábu během dvou dní byly všechny části osazeny na připravené podpory s ložisky. Nosnou konstrukci střechy a podlahy tvoří trapézové plechy. Podlahu vytváří plechobetonová deska, která jednak slouží jako podlaha dopravníku a zároveň slouží jako vodorovné zavětrování konstrukce. Boční stěny jsou opláštěny primárním pláštěm ze sendvičových panelů a sekundárním (pohledovým) opláštěním z alucobondových fasádních desek v bílé barvě.

Jednotlivé úseky dopravníku jsou podporovány podpěrami výšky 11,5 m. Ty jsou tvořeny vždy dvojicí železobetonových prefabrikovaných sloupů, které jsou po výšce ve třetinách propojeny. V hlavách jsou spojeny masivní převázkou, na kterou jsou uloženy přes ložiska konce jednotlivých částí dopravníku. Ve spodní části jsou sloupy vetknuty do kalichů přes Peikko botky, které zajištují přenos ohybových momentů z provozu uvnitř dopravníku. Dalším podpěrným místem je železobetonový monolitický objekt s výtahy. Ten má půdorysné rozměry 11,7 x 10,4 m a výšku 16,2 m. Objekt je umístěn excentricky vzhledem k delší části tubusu. Směrem k místu půdorysného zlomu jsou z tohoto objektu vykonzolovány stěny, které tvoří podporu pro těleso dopravníku. Poslední nejkratší část dopravníku navazuje na nově vybudovaný zakladačový sklad.

Z realizace

Velkou výzvou byla samotná realizace tubusu dopravníku. Vše se muselo pečlivě naplánovat tak, aby stavba proběhla bez problémů. Celé to začalo u dodavatele, kterým byla firma Desmo, jehož výrobní hala se nachází téměř na druhém konci republiky. Bylo tedy nutné při dílenském návrhu konstrukce myslet i na velikosti jednotlivých segmentů, aby bylo možné dopravit „polotovar“ co nejjednodušším způsobem do místa stavby. Každý díl tubusu se tedy skládal ještě z dalších třech menších tak, aby se celá konstrukce vešla na standardní podvozek nákladních automobilů. Dalším úskalím se ukázal požadavek Budějovického Budvaru na co nejmenší omezení provozu stavebníka. Pro spojení jednotlivých částí bylo zapotřebí nalézt optimální prostor na zemi tak, aby poté při osazení do pozice na podpory nemusel jeřáb měnit svoji polohu a dokázal obsloužit co největší prostor. Situaci na staveništi ještě přitěžovala samotná stavba dalších stavebních objektů, jejichž realizace měla také své termíny a požadavky a nebylo možné je úplně omezit. Každá z lávek má na délku přibližně 50 metrů a šířku 6 metrů, a proto nároky na prostor byly poměrně velké. Vše muselo jít v souběhu, neboť ekonomicky jsme si nemohli dovolit velký autojeřáb nechat stát na stavbě nevytížený. Nakonec jsme nalezli montážní plochy v areálu 2 a jedna plocha musela být využita v prostoru areálu 1. V areálu 1 byl prostor ještě omezen vzdušným vedením areálových sítí a hlavně významně větším provozem stavebníka. V předstihu tedy započala předmontáž na zemi všech dílů tubusu. Pro vertikální dopravu byl zvolen jeden z největších autojeřábů, který je v České republice vůbec k dispozici. Jednalo se o osminápravový teleskopický autojeřáb s nosností 500 tun. Mohutnost jeřábu dokládá i počet jeho doprovodných vozidel, která tvořila konvoj, který se v našich podmínkách denně nevidí. Pouze pro rozložení velkého jeřábu je zapotřebí pomocného jeřábu, který sám o sobě je větší, než s jakými se setkáváme běžně na stavbách. Nejdříve byly do pozice osazeny lávky s označením 2 a 3 přes komunikaci a nad nově budovanou vrátnicí areálu 2. Poté byl jeřáb složen, přesunut do areálu 1, kde došlo k osazení lávky s označením 1 vycházející z objektu lahvovny. Lávku číslo 4 pak už obsloužila dvojice menších jeřábů. Pro zajištění bezpečnosti bylo nutné uzavřít celou komunikaci pod dopravníkem. Práce byly naplánovány na víkend, tudíž provoz ve městě jsme touto uzavírkou významně nenarušili. Vše se podařilo podle plánů a mohli jsme začít s pracemi uvnitř tubusu a na jeho opláštění. Všechny další práce už probíhaly pouze z plošin.