Přeskočit na obsah

Výstavba opravárenského centra Plzeň

Divize pozemních staveb v září roku 2020 zahájila stavební práce na realizaci zakázky „Výstavba opravárenského centra Plzeň“ v sídle OCÚ, tedy v areálu Plzeňského depa. Stavba byla dokončena v únoru 2022.

Investor: České dráhy, a. s.
Termín realizace: 9/2020 – 2/2022

Celkový rozsah díla lze rozdělit do tří částí.

První z částí je objekt kolejového svršku. Na začátku samotné realizace bylo nutné snést původní kolejový svršek a odstranit stávající historické objekty bývalého zařízení ke zbrojení parních vlaků. Takto vzniklý prostor byl využit k výstavbě samotného objektu opravárenského centra a navazující dopravní obslužné části v podobě čtyř navazujících kolejí, kde jedna z nich protíná venkovní obslužnou jámu pro vnější údržbu. Koleje 503, 504, 505 a 506 byly napojeny na stávající na rozmezí staré a nové haly. V prostoru nové haly byly uloženy na ocelové konstrukci. Dále pak pokračují k stávajícímu přejezdu, kde se za pomoci nově vložené výhybky napojily na stávající kolejový svršek. Součástí prací na kolejovém svršku a spodku byla též rekonstrukce přejezdu. Všechny koleje v rozsahu od stávajícího přejezdu k nové hale jsou uloženy v obslužné ploše kombinující panelové a asfaltové plochy.

Druhou částí je objekt dvoulodní haly s montážním prostorem pro opravu vlakových souprav a části přístavku. Celkový půdorysný rozměr objektu je cca 3 800 m2, kde hlavní část cca 3000 m2 tvoří hala a zbývajících 800 m2 je přístavek obsahující zázemní pro zaměstnance, kanceláře, technickou místnost, dílny, nástrojárnu a soustružnu. Celý objekt tvoří skelet nosné ocelové konstrukce uložené na základech tvořících soustavu pilotů. Ocelová konstrukce je v plném rozsahu opláštěna sendvičovým panelem. Střešní plášť tvoří trapézový plech, izolant a krytina z PVC. Plášť je též osazen hliníkovými a plastovými okny. Celkový vzhled objektu dotváří sekční vrata. Při realizaci pláště byl kladen zvláštní důraz na celkové barevné řešení objektu. Jak je uvedeno výše, vnitřní uspořádání objektu je rozděleno do dvou částí. Dominantní část tvoří montážní část haly (jáma), kterou tvoří jednotlivé železobetonové konstrukční desky. V Jámě jsou na ocelové konstrukci osazeny čtyři bezstykové koleje tvořící pomyslné obslužné kanály. Přístup do jednotlivých částí montážní jámy je pomocí betonových ramp a ocelových schodišť.

Součástí haly je zmiňované zázemí, které bylo vystavěno z plynosilikátových tvárnic formou hrázděného zdiva do nosné ocelové konstrukce. Zdivo je omítnuto jednovrstvou omítkou a v případě kuchyňského koutu a sociálních místností obloženo keramickou dlažbou. Část místností sloužících jako zázemí pro zaměstnance (kuchyň, WC, kanceláře) je opatřena minerálním podhledem. Celkový ráz interiéru dotváří nejen povrchová úprava stěn, ale též povrchová úprava betonových podlah ve formě barevných epoxidových nátěrů.

Třetí částí je objekt venkovního skladu, obslužné komunikace a plochy přímo související s okolím haly. Venkovní sklad o půdorysných rozměrech 17,8 x 2,1 m vyplňuje prostor mezi stávajícím objektem „baterkárny“ a novou halou. Je koncipován jako lehký ocelový přístřešek zastřešený prosvětlovacím trapézovým plechem. Komunikace navazující na jednotlivé vstupy do objektu mají asfaltový povrch a zajišťují obslužnost jednotlivých vstupů a návaznost k ostatním areálovým komunikacím. Přilehlé plochy jako okapový chodník, panelové cesty a travní plochy plní krom předepsaných požadavků odvodu povrchové a dešťové vody též estetickou funkci a dotváří tak celkový ráz stavby.